OM OSS

Hvem er vi?

Fredheim Arena (tidligere Indremisjonsforbundet Sandnes) er en bedehusforsamling som siden 1943 har drevet med variert misjonsarbeid i Sandnes.

Vi er en del av en mangfoldig bedehusbevegelse i Norge, og er tilsluttet Indremisjonsforbundet som driver forsamlingsarbeid, skolearbeid og andre misjonstiltak i hele landet.

Forsamlingen bygger alt sitt arbeid på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse, men vi ønsker å inkludere mennesker med annen bekjennelsesbakgrunn som vil arbeide i lojalitet med vår visjon og vårt læregrunnlag.

Forsamlingen er registrert som en forening, ikke et kirkesamfunn. I praksis gjør det at forsamlingen består av medlemmer med ulik kirkebakgrunn og kirketilhørighet.

Medlem i forsamlingen kan den bli som bekjenner Jesus som sin Frelser og Herre, og som vil arbeide til forsamlingens beste, lojalt mot våre lover, vår visjon og våre vedtekter.
Hva tror vi?

Fredheim Arena tror og bekjenner at hele Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Med det sier vi at alt vi trenger til frelse, og alt vi trenger for vårt kristne liv, finner vi i Bibelen. Vi erkjenner at andre velger å forholde seg til Bibelen på andre måter, men vil for vår egen del, så langt det er mulig, søke å forkynne og leve i overensstemmelse med Bibelens radikale utfordring om å leve et liv til Guds ære!

Vi tror at Gud, Faderen, er den som har skapt alt, og at Han har en unik kjærlighet til alle mennesker. Samtidig er Gud en hellig Gud, en Gud som tar synd og opprør på alvor. Vi tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og at Han er sendt oss fra Gud for å forsone oss med sin Far. Jesus er den eneste veien til Gud, og det er ved tro på Ham og Hans fullkomne frelsesverk vi finner tilbake til vår gudgitte hensikt. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesu død og oppstandelse, er det budskapet som har kraft til å forsone oss med vår himmelske Far og Skaper.

Vi tror at Den Hellige Ånd er gitt for å veilede oss til hele Sannheten, og samtidig vil Ånden være den kraft i våre liv som former oss til de menneskene Gud har skapt oss til. Vi tror at alle kristne trenger et levende og aktivt forhold til den kristne forsamling. Her får troen næring, og her utrustes vi til tjeneste med de gaver Gud har utrustet oss med. Vi tror at Misjonsbefalingen er vårt felles oppdrag. Alle kristne er kalt til å bidra, slik at Evangeliet kan forkynnes og etterfølges i alle folkeslag.


Hva gjør vi?

I praksis fungerer forsamlingen på Fredheim Arena som en menighet hvor du får en trygg og fast ramme for hele kristenlivet, fra vugge til grav. Vi er et flergenerasjonsfellesskap hvor målet er å kunne gi hjelp til tro og etterfølgelse av Jesus gjennom alle livsfaser. Du vil derfor finne opplegg som tar sikte på å hjelpe alle aldersgrupper til å leve som Jesu disipler. Barna har egne tilbud under våre gudstjenester kl. 11.00. Tenåringer og ungdom samles til egne gudstjenester, undervisning og grupper, samtidig som mange er en aktiv del av storfellesskapet.

Våre gudstjenester på søndagen kl. 11:00, sammen med huskirker og tjenestegrupper, er stedet for fellesskap og utrustning til å leve troverdige kristenliv i vår hverdag. Den viktigste “gudstjenesten” for en kristen er likevel alltid knyttet til hjem og hverdag! På Fredheim feirer vi regelmessig nattverd både i våre gudstjenester og i våre mindre fellesskap. Vi døper barn av foreldre som er medlemmer eller aktive i forsamlingen, og det er også et eget konfirmanttilbud. Vi gir også tilbud om vigsel, da betinget av at de som gifter seg er villige til å gjennomgå et ekteskapsforberedende opplegg. Også ved livets slutt ønsker vi å være til stede med omsorg og hjelp.

Gjennom forsamlingens diakoniarbeid «Hjertebanken» har vi et glimrende redskap til å vise omsorg og vilje til praktisk hjelp, både innad i forsamlingen og videre ut mot mennesker i byen vår.
Hvor vil vi?

I Apostlenes gjerninger ble de første kristne omtalt som “de som hørte veien til”. Som kristne følger vi Jesus. Han er den som leder oss, både til nye utfordringer her, og til vårt hjemland, Himmelen!

Forsamlingen har valgt fire “arenaer” vi vil gi et ekstra fokus fram til 2025. Vi vil ha et fokus på at både våre private hjem og vårt felles menighetshjem former Jesu etterfølgere. Videre vil vi satse på å bety mer for byen vår, Sandnes, både gjennom evangelisering og diakonal innsats. I landet vårt vil vi medvirke til å fornye eksisterende fellesskap, samt være med å plante nye, og til nasjonene vil vi sende misjonærer og raust støtte gode misjonstiltak i regi av andre misjonsorganisasjoner.

Les mer om Strategien 2025.


«Å GJØRE JESUS SYNLIG»

Vår misjon er «å gjøre Jesus synlig». Vi kalles til å drive misjon, til å gå ut med Evangeliet, Guds gode budskap om frelse, gjenopprettelse og evig liv ved troen på Jesus Kristus. Vår visjon er å være «en Arena hvor hjem og kirke former Jesus etterfølgere»! Vi tror kirke er mer enn bare noe vi gjør på søndager, det er noe som bør og skal forme våre liv og våre familier hver eneste dag.


Våre verdier


Tydelig

Vår tro på Bibelen som Guds ord gjør at vi ønsker å være tydelige og direkte i vår forkynnelse og veiledning.

Raus

Som Jesus møtte mennesker med nåde, tilgivelse og omsorg, ønsker vi at forsamlingen skal preges av de samme holdningene.

Aktuell

Forsamlingen ønsker å finne en stil og form som kommuniserer med dagens mennesker. Vi vil være livsnære og gi hjelp og veiledning til å møte livet slik det er, her og nå.

Ekte

Vårt mål er et fellesskap hvor vi er ekte og sanne, hvor vi vedstår oss livet slik det er. Ingen av oss er perfekte mennesker, men vi kan og vil være ekte.