• Hvem er vi?

  BIGFredheimLogoIndremisjonsforbundet Sandnes, eller Fredheim forsamling som vi heter i dagligtale, er en bedehusforsamling som siden 1943 har drevet med variert misjonsarbeid i Sandnes.

  Vi er en del av en mangfoldig bedehusbevegelse i Norge, og vi er tilsluttet Indremisjonsforbundet som driver forsamlingsarbeid, skolearbeid og andre misjonstiltak i hele landet.

  Forsamlingen bygger alt sitt arbeid på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse, men vi ønsker å inkludere mennesker med annen bekjennelsesbakgrunn som vil arbeide i lojalitet med vårt læregrunnlag.

  Forsamlingen er registrert som en forening, ikke et kirkesamfunn. I praksis gjør det at forsamlingen består av medlemmer med ulik kirkebakgrunn og kirketilhørighet. Medlem i forsamlingen kan den bli som bekjenner Jesus som sin Frelser og Herre, og som vil arbeide til forsamlingens beste, lojalt mot våre lover og vedtekter.

 • Hva tror vi?

  Fredheim forsamling tror og bekjenner at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Med det sier vi at alt vi trenger til frelse, og alt vi trenger for vårt kristne liv, finner vi i Bibelen. Vi respekterer at andre velger å forholde seg til Bibelen på andre måter, men vil for vår egen del, så langt det er mulig, søke å forkynne og leve i overensstemmelse med Bibelens radikale utfordring om å leve et liv til Guds ære!

  Vi tror at Gud er den som har skapt alt, og at Han har en unik kjærlighet til alle mennesker. Samtidig er Gud en hellig Gud, en Gud som tar synd og opprør på alvor. Vi tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og at Han er sendt oss fra Gud for å forsone oss med sin Far. Jesus er den eneste veien til Gud, og det er ved tro på Ham og Hans fullkomne frelsesverk vi finner tilbake til vår gudgitte hensikt!

  Vi tror at Den Hellige Ånd er gitt for å veilede oss til hele Sannheten, og samtidig vil Ånden være den kraft i våre liv som former oss til de menneskene Gud har skapt oss til. Vi tror at alle kristne trenger et levende og aktivt forhold til den kristne forsamling. Her får troen næring, og her utrustes vi til tjeneste med de gaver Gud har utrustet oss med. Vi tror at Misjonsbefalingen er vårt felles oppdrag. Alle kristne er kalt til å bidra, slik at Evangeliet kan forkynnes og etterfølges i alle folkeslag.

 • Hva gjør vi?

  I praksis fungerer Fredheim forsamling som en menighet hvor du får en trygg ramme for hele kristenlivet, fra vugge til grav. Vi er et flergenerasjonsfellesskap hvor målet er å kunne gi hjelp til tro og etterfølgelse av Jesus for alle. Du vil finne opplegg som tar sikte på å hjelpe alle aldersgrupper til å leve som Jesu disipler. Barna har egne tilbud på ukedager, samt under flere av våre gudstjenester. Tenåringer og ungdom samles til egne gudstjenester og grupper, samtidig som mange er en aktiv del av storfellesskapet.

  Våre gudstjenester på søndagen kl. 11:00 og 19:30, sammen med huskirker og tjenestegrupper, er stedet for fellesskap og utrustning til å leve troverdige kristenliv i vår hverdag. Den viktigste “gudstjenesten” for en kristen er alltid knyttet til hjem og hverdag! På Fredheim feirer vi regelmessig nattverd i gudstjenester, men også i våre mindre fellesskap. Vi døper barn av foreldre som er medlemmer eller aktive i forsamlingen, og det er også et eget konfirmanttilbud. Vi gir også tilbud om vigsel, da betinget av at de som gifter seg er villige til å gjennomgå et ekteskapsforberedende opplegg. Også ved livets slutt ønsker vi å være til stede med omsorg og hjelp. Gjennom forsamlingens «hjertebank« har vi et glimrende redskap til å vise omsorg og vilje til praktisk hjelp, både innad i forsamlingen og videre ut mot mennesker i byen vår.

 • Hvor vil vi?

  I Apostlenes gjerninger ble de første kristne omtalt som “de som hørte veien til”. Som kristne følger vi Jesus. Han er den som leder oss, både til nye utfordringer her, og til vårt hjemland, Himmelen!

  Forsamlingen har valgt fire områder vi vil gi et ekstra fokus på fram til 2015. Vi vil ha et fokus på hjemmet. Videre vil vi satse på fellesskapet innad i forsamlingen. Det tredje fokusområdet handler om diakoni, og det fjerde om å gå ut med Evangeliet, både lokalt og globalt.

  Les mer om «Drømmen 2015″

 • Våre visjoner og verdier

  Den overordnede visjonen for alt vi gjør på Fredheim er uttrykt på denne måten:
  «Å gjøre Jesus synlig!» Visjonen beskriver en retning: vi kalles til å drive misjon, til å gå ut med Evangeliet, Guds gode og glade budskap om frelse og evig liv ved troen på Jesus. Det som i praksis preger en forsamling er de verdier og holdninger den preges av. På Fredheim har vi valgt fire verdier som vi ønsker skal være det uttrykk du møter når du besøker eller blir en del av fellesskapet:

  Tydelig: Vår tro på Bibelen som Guds ord gjør at vi ønsker å være tydelige og direkte i vår forkynnelse og veiledning.

  Raus: Som Jesus møtte mennesker med nåde, tilgivelse og omsorg, ønsker vi at forsamlingen skal preges av de samme holdningene.

  Aktuell: Forsamlingen ønsker å finne en stil og form som kommuniserer med dagens mennesker. Vi vil være livsnære og gi hjelp og veiledning til å møte livet slik det er, her og nå.

  Ekte: Vårt mål er et fellesskap hvor vi er ekte og sanne, hvor vi vedstår oss livet slik det er. Ingen av oss er perfekte mennesker, men vi kan og vil være ekte.